تبلیغات
آمادگی جسمانی - سیستم های تمرینی کار باوزنه
 
آمادگی جسمانی
پنجشنبه 10 اسفند 1391 :: نویسنده : محمدرضا محمودی

سیستم تمرینی پیش خستگی

در سیستم تمرینی پیش خستگی یك عضله را ابتدابا یك حركت تك عضله یایك حركت تك مفصلی خسته میكنند و سپس سراغ اجرای یك حركت تركیبی برای آن عضله میروند در این روش قبل از اینكه عضله برای تمرین واقعی آماده شود توسط یك حركت تك مفصلی به خستگی عضلانی میرسد مقدار وزنه در این حركت در حد سبك و یا متوسط میباشد و تعداد تكرار نیز معمولاْ در سطح بالا قرار دارد. برای مثال: برای عضله سینه ابتدا حركت كراس اور كه یك حركت تك مفصلی است را برای 3 ست 20 تكراری اجرا كرده و سپس سراغ حركت پرس سینه با هالتر میروید.

ستهای پس خستگی یا ستهای سنگین به سبك

در روش تمرینی سپس خستگی ابتدا یك حركت اصلی را با وزنه سنگین و برای تكرارهای كم اجرا كرده و سپس بلافاصله سراغ یك حركت تك مفصلی با وزنه سبك و برای تكرارهای زیاد میرویم. این سیستم را میتوان هم برای یك حركت و با دو نوع وزنه و تعداد تكرار اجرا كرد و هم میتوان با دو نوع حركت متفاوت برای همان عضله و تعداد تكرار مشخص برای هر كدام اجرا كرد.

استراحت بین یك ست در این سیستم حداقل میباشد و استراحت بین ستهای اصلی متوسط و زیاد میباشد. به مثالهای ذیل دقت كنید:

مثال اول ابتدا حركت اسكوات با وزنه سنگین را برای 4 تا 6 تكرار اجرا كرده سپس بلافاصله با وزنه سبكتر برای 12 تا 15 تكرار حركت اسكوات را انجام میدهیم. مثال دوم، حركت اسكوات با وزنه ای سنگین را برای 4 تا 6 تكرار اجرا كرده سپس بلافاصله سراغ حركت جلو پا با دستگاه رفته و با وزنه متوسط و یا سبك حركت جلو پا را برای 12 تا 15 تكرار اجرا میكنید.

ستهای هرمی

سیستم ستهای هرمی یك سیستم كلی میباشد كه تشكیل شده از چندین نوع روش مختلف: سیستم هرمی وزنه، سیستم هرمی تكرارها، سیستم هرمی استراحت های موقتی.

ستهای هرمی وزنه

در این روش هر ست نسبت به ست قبل بر مقدار وزنه افزوده شده واز تعداد تكرارها كاسته میشود. این روش را میتوان با حداقل زمان استراحت ممكن و یا استراحت متوسط بین هر ست اجرا كرد. برای مثال در حركت پرس سینه:

ست اول) وزنه 80 كیلویی برای 10 تكرار

ست دوم) وزنه 90 كیلویی برای 8 تكرار و الی آخر.

 

ستهای تكرار هرمی

در این سیستم هرمی مقدار وزنه ثابت است و هر ست نسبت به ست قبل بر تعداد تكرارها افزوده میشود. برای مثال: در حركت پرس سینه برای ست اول با وزنه 80 كیلویی 10 تكرار را اجرا كرده، سپس برای ست دوم با همان وزنه 80 كیلویی 12 تكرار و برای ست سوم باز همان وزنه 80 كیلویی و برای 13 تكرار و الی آخر. استراحت بین ستها در حد متوسط و حداقل میباشد.

 

ستهای هرمی با استراحت موقت

در این سیستم هرمی همانطور كه ست به ست پیش میرویم در عین حال كه مقدار وزنه ای ثابت است از مقدار زمان استراحت بین هر ست كاسته میشود. برای مثال در حركت پرس سینه: ست اول با وزنه ای 80 كیلویی تعداد تكرار مورد نظر را اجرا كرده و سپس برای مدت یك دقیقه استراحت میكنید.

سپس بلافاصله ست دوم را هم با وزنه 80 كیلویی اجرا كرده و این بار زمان استراحت را به 30 ثانیه میرسانید و برای ست سوم باز همان وزنه 80 كیلویی تعداد تكرار مشخص را اجرا كرده و این بار 15 ثانیه استراحت مینمائید.

 

ستهای افزودنی

در ستهای افزودنی هر ست نسبت به ست قبل بر مقدار وزنه بدون استراحت مابین افزوده میشود ضمن اینكه میتوان تعداد تكرار در هر ست را ثابت یا بصورت نزولی در نظر گرفت. برای مثال در حركت پرس سینه برای ست اول وزنه 70 كیلویی 10 تكرار اجرا كرده سپس بلافاصله و بدون استراحت برای ست دوم با وزنه 80 كیلویی، 10 تكرار دیگر اجرا میكنید و همین شكل تعداد ست مورد نظرتان را اجرا میكنید

 

ستهای منفی

ستهای منفی یا انقباض واگرا را بدین صورت تعریف می كنند. افزایش طول عضله در قیاس با كوتاه شدن آن (انقباض عضله) در این سیستم تمرینی میتوان با كمك حریف تمرینی وزنه حدود 30 تا 40 درصد بیشتر از یك تكرار حداكثر را انتخاب كرده و تمام تمركز خود را یا بر روی قسمت منفی حركت و یا بر روی قسمت مثبت حركت قرار داد. زمان استراحت بین دو تكرار را میبایست به حداقل رساند. تمام ذهن و تمركز را بر روی كنترل حركت متمركز ساخت البته زمان استراحت بین هر ست بدلیل سنگین بودن حركت و رسیدن به ریكاوری كافی در ان سیستم تمرینی زیاد میباشد.

 

برای مثال: در حركت پرس سینه وزنه ای را انتخاب كنید كه بیشتر از وزنه یك تكرار حداكثرتان است سپس با حضور حریف تمرینی دربالای سر وزنه را با كنترل و به آرامی تا روی سینه پایین بیاورید و سپس برای بالا آوردن وزنه با كمك حریف تمرینی آن را بالا بیاورید.

 

هشدار

سیستم ستهای منفی از لحاظ درد عضلانی حاصله خیلی بیشتر از سیستم تمرینی ستهای معمولی میباشد ضمن اینكه ریسك آسیب دیدگی نیز بدلیل استفاده از وزنه خیلی سنگین در این سیستم بسیار شایع تر از سیستم تمرینی ستهای معمولی میباشد.

 

ستهای 21

سیستم تمرینی ستهای 21 یك واژه ای است برای اجرای تعداد تكرار مشخص شده در یك ست. فاكتور مختصه این سیستم تمرینی در تقسیم یك ست به سه قسمت پشت سر هم میباشد با تقسیم حركت به سه بخش حركتی كه از دوقسمت پایین و بالا و تمام تشكیل شده است یك ست تمرینی بدین شكل اجرا میشود و یك ست كه شامل 21 تكرار است با انجام 7 تكرار از هر كدام یك از این تكرارها انجام میشود. البته عدد 21 یك عدد ثابت نمیباشد و میتوانید یك ست را بجای21=7+7+7 بصورت 15=5+5+5 نیز اجرا كنید.

ولی بدلیل اینكه این تكنیك با سیستم پیشتر به این اسم شناخته شده است ما آنرا سیستم ستهای 21 می نامیم مقدار روزنه در این سیستم در حد متوسط میباشد و استراحت بین هر بخش حداقل ممكن میباشد. برای مثال: در حركت جلو بازو با هالتر ایستاده. 7 تكرار اول را بصورت نیمه پائین ترین نقطه حركت تا میانه دامنه حركت بالا آورده و دوباره به پائین میبرید سپس در 7 تكرار بعدی حركت را از نیمه راه تا بالاترین قسمت حركت جا به جا میكنید و بعد از آن برای 7 تكرار آخر حركت را در دامنه كامل حركت اجرا میكنید و بدین شكل یك ست 21 را انجام میدهید.

 

ستها و تكرارهای زمانی

در این سیستم تمرینی با یك تعداد تكرار معین را در یك زمان ثابت اجرا میكنید و یا در یك مدت زمان معین یك تعداد تكرار ثابت را اجرا میكنید. در این سیستم هر دو بخش حركت یعنی قسمت منفی(پائین آوردن) و یا قسمت مثبت(بالا آوردن) در یك زمان مشخص اجرا میشود. زمان بالا آوردن و یا پائین بردن وزنه هم میتواند مساوی باشد و هم میتواند فرق داشته باشد. استراحت بین هر تكرار حداقل و مقدار وزنه نیز در این سیستم بدلیل مشكل بودن آن در حد متوسط و یا سبك بوده و استراحت بین ستها نیز حدود 2 تا 3 دقیقه میباشد. برای مثال در حركت جلو پا با ماشین برای قسمت مثبت حركت(بالا آوردن وزنه) در هر تكرار حدود 20 ثانیه زمان و برای پائین آوردن آن نیز حدود 10 ثانیه زمان صرف كنید و یك ست را بدین شكل برای تكرار مشخص شده اجرا كنید.

 

ستها و تكرارهای نیمه

تكرارهای نیمه یا تكرارهای با دامنه حركتی محدود شده این سیستم چیزی شبیه به همان ستهای 21 میباشد تنها فرق این سیستم با روش 21 در اجرای كامل یك ست بصورت دامنه حركتی محدود شده نیمه میباشد. این نوع سیستم را میتوان در هر بخش از دامنه حركتی یك حركت اجرا كرد. برای مثال نیمه بالا، نیمه پائین و... مقدار وزنه در این سیستم در حد متوسط و سنگین میباشد وزمان استراحت بین هر ست هم حدود 30 ثانیه تا دو دقیقه میباشد.

 

تكنیكها و سیستم های بدنسازی برای غلبه بر ایست عضلانی در بدنسازی در حال توسعه هستند از نقطه توقف یا سد بازدارنده پیشرفت به عنوان ایست عضلانی یاد میشود. تكنیكهای بدنسازی هم مثل تكنیكهای ورزشی دیگر كه برای بالا بردن سرعت، قدرت، بالانس، انعطاف و سرعت عمل استفاده میشوند تكنیكهای بدنسازی هم در افزایش رشد عضلات نقش دارند تكنیكهایی كه در این مقاله آورده شده اند برای رسیدن به هایپر تروفی در عضلات و قوی تر شدن تاندونها، گلامنتها و استخوانها برنامه ریزی شده اند.

اگر اهداف دراز مدت را برای خود معین كرده اید سپس این را بدانید كه برای داشتن عضلات قوی به ساختار اسكلتی و بدنی قوی نیاز است. و رشد عضلات منوط به رشد و قویتر شدن كامل بدن میباشد. امروز در باشگاهها یك تئوری باب شده است كه افراد فكر میكنند تنها با اضافه كردن وزنه است كه میشود در بدنسازی پیشرفت كرد. تفكر این افراد بدین صورت است كه فكر میكنند برای بلند كردن وزنه سنگین باید بزرگ و حجیم بود و با افزایش تدریجی وزنه است كه میتوان به رشد و حجیم شدن عضلانی دست یافت . قبل از اینكه مطلب بیشتر از این به درازا بكشد ذكر این نكته بجا می باشد كه این نوع تئوری و برداشت نواقص و كاستی های زیادی دارد؛ برای مثال: اگر این تئوری درست بود در باشگاه یك نفر وزن 150 كیلویی داشت می بایست 600 كیلو پرس سینه میزد. افزایش تدریجی وزنه برای رسیدن به حداكثر رشد عضلانی نتیجه ای معكوس دارد و در انتها ثمری كه برای شخص دارد آسیب دیدگی و كنار رفتن همیشگی از صحنه ورزش میباشد، بدن انسان قابلیت بالایی در سازگار شدن با هر نوع عامل خارجی دارد. بنابراین انجام دادن صرف و تبعیت كامل از سیستم تمرینی افزاش وزنه برای افزایش حجم و پیشرفت ثمری جز ایست عضلانی به بار نخواهد داشت. تغییر مستمر فشار وارده بر عضله از تطبیق عضلات در مقابل فشار وارده ممانعت میكند و بدین ترتیب بدن را مجبور میسازد كه به فشارهای مختلف پاسخ متفاوت بدهد. بكار بستن تكنیكهای تمرینی متنوع نه تنها از یكنواختی و كسل كنندگی تمرین جلوگیری مینماید بلكه به بافتهایی كه قبلاْ بصورت مستقیم و متوالی تحت فشار بودند فرصتی دوباره میدهد كه با عوض شدن فشار، بازسازی و ترمیم را از سر بگیرند.(یعنی جابجا كردن سیستم تمرینی، استفاده از وزنه های سنگین و استراحت زیاد بین هر ست با سیستم تمرینی استفاده از وزنه سبك و تكنیكهای متنوع و استراحت كوتاه بین هر ست).

 

این مقاله شامل یك سری از تكنیكهای تمرینی است كه بوسیله آنها میتوان تمرین را از حالت یكنواختی خارج ساخت و با وارد ساختن شوك به عضلات آنها را وادار به رشد كرد. البته تعداد این تكنیكها فراتر از بحث این مقاله میباشد و این تنها گوشه ای از این تكنیكها میباشد ضمن اینكه نوع آوری و تنوع در این نوع تكنیكها روز بروز در حال توسعه میباشد. همانطور كه میدانید تمام این تكنیكها در طول دوره بدنسازی توسط افراد متفاوت ابداع شده اند بنابراین روند همینطور هم ادامه پیدا خواهد كرد و هیچ محدودیتی برای این تكنیكها نمیتوان قائل شد. تكنیكهایی كه در این مقله آورده شده است مطلق نیست و هر شخصی میتواند بسته به نیاز و سطح بدنی خود تغییراتی را در آن لحاظ كند بنابراین با دید بسته و صلب به مسائل نگاه نكنید.

ستهای متوالی

یك ست متوالی معمولاْ تشكیل شده از اجرای چند ست پشت سر هم از چند نوع حركت مختلف برای یك گروه عضلانی. در این سیستم تمرینی معمولاْ مقدار وزنه در حد متوسط میباشد و استراحت، بین هر ست صفر ثانیه و حداكثر چند ثانیه میباشد. فرد پس از اجرای یك ست متوالی بین دو تا سه دقیقه استراحت میكند.

برای مثال برای عضلات پشت بازو با سیم كش دست از رو، سپس حركت پشت بازو با سیم كش دست از زیر و پس از آن پشت بازو كیك بك اجرای این سه حركت و هركدام برای یك ست و تكرار معین یك ست متوالی را تشكیل میدهد.

سوپر ست

در سیستم تمرینی سوپرست دو حركت متفاوت برای دو و یا چند گروه عضلانی بدون استراحت مابین اجرا میشود مقدار وزنه در این سیستم تمرینی در حد متوسط و یا سنگین میباشد و استراحت بین هر ست نیز حداقل ممكن میباشد. برای مثال: جلو بازو پشت بازو:(سوپرست جلوبازو با دمبل تك تك و پشت بازو با هالتر خوابیده)

ستهای كمكی

هدف از اجرای سیستم های كمكی و یا تكرارهای كمكی رساندن عضله به نقطه خستگی كامل آن میباشد. تكرارهای كمكی را یا با اجرای حداكثر وزنه و برای تكرارهای كم و یا وزنه متوسط و تكرارهای بالا و در هر دو حالت با كمك حریف تمرینی برای رسیدن به حداكثر انقباض و خستگی عضلات میتوان بكار بست.

برای مثال: حركت پرس سینه؛ اجرای 6 تا 8 تكرار با وزنه 90 درصد یك تكرار حداكثر. با كمك گرفتن ازحریف تمرینی در موقع بالا آوردن وزنه

http://foadgodazgar.blogfa.comنوع مطلب : مقالات مربوط به آمادگی جسمانی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 30 فروردین 1398 02:42 ق.ظ
素晴らしいスーパーコピーブランド通販サイト
شنبه 17 فروردین 1398 03:04 ب.ظ
スーパーコピー時計,ブランドコピー代引き販売専門店
دوشنبه 6 آذر 1396 07:15 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم که من دیدم شما از وب سایت من بازدید کردید، بنابراین من کردم
در اینجا برای بازگشت به نفع؟ من تلاش می کنم در پیدا کردن چیزها
برای ارتقاء سایت من! من فکر می کنم آن را به اندازه کافی خوب از برخی از شما استفاده کنید
مفاهیم!!
جمعه 12 آبان 1396 07:42 ب.ظ
چه اطلاعاتی از عدم ابهام و حفظ
از دانش ارزشمند در مورد احساسات غیر منتظره.
جمعه 24 شهریور 1396 09:50 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an email.
I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it grow over time.
سه شنبه 14 شهریور 1396 07:49 ق.ظ
It's truly very complicated in this active life to listen news on Television, thus I just use the web for that reason, and obtain the hottest news.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:08 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
در آیا نه کار کاملا با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با جهش
در منطق و یک خواهد را سادگی به کمک
پر همه کسانی شکاف. اگر شما که
می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا پایان
مجذوب.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:49 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
My website is in the exact same niche as yours and my
visitors would certainly benefit from some of the information you present here.

Please let me know if this okay with you. Many
thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :